top of page

PRIVACY VERKLARING

Verantwoordelijke
Fotostudio Marc Leeflang, gevestigd aan Laarstraat 74 7201CG Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Laarstraat 74
7201CG  Zutphen
+31 575 571213
http://www.fotograafzutphen.nl
Ingescheven onder KvK nummer 09113702

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotostudio Marc Leeflang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

- Contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekeningnummer in sommige gevallen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotostudio Marc Leeflang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling voor de verkoop van beeldmateriaal in een webwinkel

 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft aangemeld/opgegeven

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Marketing, promotie, reclame

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Uitvoering van wettelijke verplichtingen
   

Gebruik van cookies op de website
Fotostudio Marc Leeflang gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fotostudio Marc Leeflang zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Wij hanteren hiervoor per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Verzenden van nieuwsbrief en/of reclame: 10 jaar

 • Marketingdoeleinden: 10 jaar

 • Telefonisch contact: 5 jaar

 • Informeren over wijzigen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor, marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Fotostudio Marc Leeflang of door middel van telefoon of e-mail. Fotostudio Marc Leeflang zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotostudio Marc Leeflang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fotostudio Marc Leeflang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotostudio Marc Leeflang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotograafzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fotostudio Marc Leeflang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Fotostudio Marc Leeflang schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke- en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn ingesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotostudio Marc Leeflang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, zal Fotostudio Marc Leeflang onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen, om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken.
Fotostudio Marc Leeflang meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Fotostudio Marc Leeflang onverwijld contact op met deze betrokkenen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Fotostudio Marc Leeflang via info@fotograafzutphen.nl.

 

 

bottom of page