top of page

Nog even dit...

 

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.

    Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen.

    Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij de foto.

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben.

    Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10.Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

 

© Burafo 2007

 

 

Algemene voorwaarden

 

Rubriek A - Algemeen

 

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Aw 1912, dan wel andere werken in de zin van Aw 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

 

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voorzover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.

 

5. Foto's worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Foto's door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

 

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

 

7. Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. De artikelen 24 t/m 27 van Rubriek C zijn van overeenkomstige toepassing.

 

8. Foto's blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto's blijft in ieder geval berusten bij de Fotograaf en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

 

9. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor zijn rekening. In ieder geval is de Wederpartij verschuldigd: - over de eerste €. 2.949,57 : 15 % met een minimum van €. 113,45 - over het meerdere tot €. 5.899,14 : 10 % - over het meerdere tot €. 2.949,57 : 8 % - over het meerdere tot €. 58.991,43 : 5 % - over het meerdere : 3 % Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

12. Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening door een door NOVAA erkende accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van de Wederpartij.

 

13. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

 

14. Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publikatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

 

15. Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van €. 226,90.

 

16. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikte Foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publikatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publikatierechten.

 

17. Bij publikatie van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publikatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

 

18. De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

19. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

20. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

 

21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

 

Rubriek B - Opdrachten

 

22. De Fotograaf heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

 

23. In geval van annulering van een opdracht heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Rubriek C - Vrije produkties en levering uit archief

 

24. Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto's, die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden geretourneerd. In het geval Foto's langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is per dag tenminste verschuldigd: €. 1,13 voor elke afdruk of elk duplikaat, €. 4,54 voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.

 

25. Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van a. €. 40,84 indien achterop een Foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; b. €.20,42 indien een diapostief niet voor publikatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.

 

26. Indien een Foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn bedoeld in art. 24 daaronder begrepen) aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

 

27. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding verschuldigd van:minimaal €. 680,67 voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal €. 90,75 voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproduktieaanduidingen op Foto's.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 163/1992

 

 

bottom of page